Groene Grenzen Uw Groene Grens? Over deze site
De Groene Grenzen van Helmond
Berkendonk
Brouwhuisse Heide
Omgeving Brouwhuis
Groene Peelvallei en Brouwhuisse Heide
Negen groene grenzen
Groot Goor
Coovels bos
de Vennen
Noord, Oost,Zuid en West Helmond
Hier uw groene grens?
Noord, Oost,Zuid en West Helmond
Inzender
Wim Raaijmakers

De gebieden
Met de klok mee: Bundertjes, Nieuwe Aa, Scheepstal, Bakelse Aa, Bakelse Beemden, Bakelse Bossen, Berkendonk / Groene Peelvallei, Brouwhuissche Heide, BZOB-bos, Diesdonk, Lungendonk, Groot Goor, Goorse Bos, Gansewinkel / Sjef Remmen Bos, Eindhovens Kanaalzone, Ecologische zone Brandevoort, Coovelsbos, Stilpot, Stiphoutse Bossen, Geeneind, Eenselaar, Grote en Kleine Overbrug en Warande.
Grenzen van het gebied
Bestaande bebouwing, inclusief tot nu vastgestelde bestemmingsplanbebouwing.

Persoonlijke banden met het gebied
Ik ben geboren en getogen Helmonder, die al meer dan 50 jaar geniet van alle landschappelijke en natuurwaarden in en om Helmond.

Redenen voor behoud
Helmond heeft een zeldzame kwaliteit: veel groen rond de stad en groene longen tot in de stad tussen de wijken. Een stad ook met een grote verscheidenheid aan interessante landschappelijke en natuurlijke elementen. Deze kwaliteit staat centraal in het Algemeen Structuurplan (ASP 2007) van de gemeente Helmond. Dit groen, deze flora en fauna, zorgt voor schone lucht, ecologisch evenwicht, educatieve en recreatieve waarden. Elke m2 groen die verder wordt opgeofferd aan bebouwing komt nooit meer terug. Voorgangers op de website groenegrenzen.nl hebben de juiste gebieden al naar voorgebracht met steekhoudende argumenten. Graag voeg ik daar nog een en ander aan toe.

Er is meer dan voldoende bouwgrond beschikbaar
De laatste 30 jaar heeft Helmond grote delen van haar omgeving bebouwd met nieuwe wijken. Denk aan: Rijpelberg, Brouwhuis, Dierdonk, randen Stiphout, Akkers, Kroon-Krollaan, Ashorst en Brandevoort. Voor uitbreiding c.q. vernieuwing van de woningvoorraad is reeds een enorme plancapaciteit vastgesteld. Denk aan: Brandevoort II, Suytkade, Groene Loper, Structuurvisie Stiphout, Masterplan Centrum. Daarnaast vindt herstructurering plaats in Binnenstad en Helmond West. En er zijn enkele grootschalige mogelijkheden om te breien binnen de bestaande bebouwde kom, zoals Nieuwveld, Sportcomplex Bruheze en omgeving Mierloseweg (Kroon), plus talloze kleinschalige locaties. Op langere termijn biedt de Kanaalzone in het Centrum ongekende mogelijkheden (Nedschroef, Raymakers, Vlisco). Op verantwoorde wijze inbreien heeft als voordeel dat meer mensen van reeds bestaande voorzieningen gebruik kunnen gaan maken. Bovendien biedt het gezonde doorstromingskansen binnen de stad en wijk. Het bindt mensen aan de stad, tegen de achtergrond van een ontwikkeling met krimp.
Precies dezelfde benadering gaat ook op voor de bestaande en reeds vastgestelde nieuwe bedrijventerreinen. Zowel bij woningbouw als om bedrijventerreinen moet de regionale benadering gaan overheersen: in plaats van iedere gemeente voor zich afspraken regionaal over de beste oplossing.

Samengevat: het gaat primair om het verhogen van de kwaliteit van de bestaande stad. Binnen de bebouwde kom en reeds vastgestelde uitbreidingen is meer dan genoeg ruimte. De nog onbebouwde ruimte buiten de bebouwing moeten we als zodanig koesteren, voor onze kinderen en kleinkinderen. Zeker tegen de achtergrond van krimp in plaats van groei.

Aanvullende argumenten
Behalve de ecologische, landschappelijke en natuurlijke argumentatie voor het leggen van de groene grens rondom de stad, wil ik nog enkel andere argumenten noemen:

* Recreatieve waarden. Iedereen kent het Rondje Helmond. Op de fiets genieten van onze groene grens. Daarnaast zijn er netwerken met andere fiets- en wandelroutes waar veel mensen van genieten. Geen slagbomen en / of terreinen met hekwerk. Maar vrije en open gebieden, waar je bij schemering plotseling ook in oog kunt komen met reeën.

* Educatieve waarden. Het besef dat het nodig is de huidige TV en PC-jeugd te confronteren met de eigen omgeving en alle natuurlijke waarden die daarbij horen. In Helmond-West is daarvoor een plan in ontwikkeling: proeftuin Goorloopzone en wijkhuis-brede school. Met dezelfde intentie kan een dergelijke ontwikkeling in alle wijken worden opgezet mbt de groene en ecologische omgeving van de andere wijken. Zie ook ASP m.b.t. gebied Groot Goor!

* Cultuurwaarden. Bij veel jonge mensen vervaagt het besef van herkomst voedsel, laat staan dat men nog iets weet van tijden waarin oogsten mislukten, enz. Je moest maar afwachten wat de pot zou schaffen. Tegenwoordig is voedsel meer dan alleen kwantiteit om te 'overleven'. Aan voedsel worden allerlei waarden toegekend: smakelijk, gezond, zichtbaar, herkenbare identiteit, cultuurhistorie, dierenwelzijn, duurzame productiemethoden, groene leefomgeving, natuur, milieu, werkgelegenheid, opleiding, sociale activiteiten, horeca, zorg, enzovoorts. Dit maakt de productie van voedsel tot een uitstekend vehikel om duurzaamheid te stimuleren en burgers hierbij te betrekken. Denk aan stimuleren duurzaamheid, vermindering voedselkilometers en afvalproblematiek, meer verantwoordelijkheid consument voor zijn of haar omgeving. Daarvoor moeten we rondom onze stad fysieke ruimte reserveren (behouden, creëren) voor gezonde voedselproductie. Dat wil zeggen: de ruimte rondom ons benutten voor voedselproductie, beleving, smaak enz. De Groene Campus speelt in dit proces ook een rol. Het resultaat moet zijn dat als gevolg van een duurzame voedselstrategie de bewoners van Helmond de beschikking hebben over gezond en regionaal voedsel. Ook voor de publieke catering (scholen, ziekenhuis, zorginstellingen, bedrijfskantines, horeca, restaurants).

* Economisch aspect. De groene, duurzame en ecologische omgeving is van grote economische waarde voor de stad. Als kwaliteit om in Helmond te komen wonen, of er juist niet weg te gaan, als toeristische factor, vanuit de cultuurwaarde en voedsel, Met de Groene Campus als opleiding VMBO, MBO en HBO hebben we unieke kans om te ontwikkelen, te coördineren en om jeugd werkgelegenheid te bieden binnen een speerpunt van beleid.

Google Maps

Grotere kaart weergeven