Groene Grenzen Uw Groene Grens? Over deze site
De Groene Grenzen van Helmond
Berkendonk
Brouwhuisse Heide
Omgeving Brouwhuis
Groene Peelvallei en Brouwhuisse Heide
Negen groene grenzen
Groot Goor
Coovels bos
de Vennen
Noord, Oost, Zuid en West Helmond
Hier uw groene grens?
Coovels bos
Inzender
Werkgroep Coalescens

Grenzen van het gebied
Het gebied wordt globaal begrenst door de Burg.Krollaan, Medevoort, Brandevoortse dreef, Veedrift en gedeeltelijk de N270.

Persoonlijke banden met het gebied
Als kleine natuurwerkgroep houden wij ons sedert 13 jaren bezig met de inventarisatie van het Coovels bos in de gemeente Helmond.

Redenen voor behoud
Naast planten, vogels, mossen en insecten heeft de paddenstoelenflora onze bijzondere aandacht. Uit de tot nu toe verzamelde gegevens komt naar voren dat het gebied zeer rijk is aan paddenstoelensoorten. Om u een indruk te geven: tot op heden zijn bijna 2000 soorten vastgesteld, waarvan tenminste 350 soorten welke daarvoor nog niet eerder in ons land werden geregistreerd plus een totaal nieuwe soort voor de wetenschap op wereldschaal. Daarbij komt dat het Coovels bos kleine biotopen herbergt met een bijzondere en zeldzame paddenstoelensamenstelling, die landelijk als uitzonderlijk wordt gekwalificeerd. Een groot aantal van de door ons waargenomen paddenstoelen is op de Rode lijst geplaatst.

Ook met betrekking tot planten valt een bijzonderheid te melden. Bij de inrichting van het bedrijventerrein langs de Brandevoortse dreef, nabij het UPC gebouw, is een strook ontgraven. Dit heeft geleid tot een verschraling van de bodem met als gevolg een zeldzame florasamenstelling met soorten als Slanke sleutelbloem, Rietorchis en Gevlekte orchis.

Door toenemende bebouwing en infrastructurele maatregelen komt het Coovels bos en directe omgeving steeds meer onder druk te staan en raakt steeds meer geïsoleerd. Daar komen nog de sluimerende aantastingen binnen het gebied zelf bij, zoals kaalslag, egaliseren, elimineren van houtopstanden, vervuiling, bouwwensen etc. Ook de bufferzone rondom de bospercelen is niet gevrijwaard van allerlei negatieve activiteiten, zoals gierstort en gebruik van bestrijdingsmiddelen.
De vraag is of het huidige bestemmingsplan voldoende bescherming biedt voor dit natuurterrein inclusief de bufferzone. Een aangepast integraal beheer ontbreekt in ieder geval.
Naast de gemeente Helmond zijn een aantal particulieren grondeigenaar. De gemeente heeft volgens ons geen of onvoldoende oog voor het gebied. Dit is een zorgelijke situatie en maakt van het Coovels bos een totaal vergeten natuurparel. De versnippering onder diverse eigenaren belemmert een adequaat beheer.

Als werkgroep zien we in groenegrenzen.nl een mogelijkheid om dit uitzonderlijk gebied met landelijke potentie op de politieke agenda te plaatsen. Voor het behoud en beheer hebben wij de volgende suggesties:
1. betere wettelijke bescherming door middel van een bufferzone (omliggende agrarische gronden), b.v. door een adequaat bestemmingsplan;
2. aankoop van de gronden door de gemeente, zodat een integraal beheersplan kan worden opgesteld en uitgevoerd;
3. urgente aandacht voor het bosgebiedje ten noorden van de N270, aangezien dit uiterst waardevolle deel al in de gevarenzone verkeert;
4. vanwege de unieke rijkdom aan paddenstoelensoorten zou het tevens uniek zijn om aan dit gebied het predicaat "Paddenstoelenreservaat" toe te kennen.;
5. als het Coovels bos wordt aangewezen als compensatiegebied voor elders verloren gegane natuur snijdt het mes van twee kanten.


Google Maps

Grotere kaart weergeven